Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zasady wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.).

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP i numerze identyfikacyjnym REGON, o ile wnioskodawcy ten numer nadano;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu: dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka; w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zasady dokonywania zmian w rejestrze

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z rejestru

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zasady odmowy wpisu podmiotu do rejestru

Odmowa wpisu do rejestru następuje w przypadku, gdy:

  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie do organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.).

 

Dokumenty do pobrania:

Rejestr_zlobkow.pdf

informcja-o-zmiane-danych-zawartych-w-rejestrze-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.docx

wniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.docx

wnosek-o-wykreslenie-z-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.docx